top of page

Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi Şartları ve Koşulları

​​

 1. SUNUŞ ve TARAFLAR

  • İnvolit Bilişim Anonim Şirketi, Atlassian ürünlerinin ve Atlassian ile entegre çalışabilecek eklentilerin kurulum, konfigürasyon, özelleştirme, eklenti geliştirme, bakım ve danışmanlık destek hizmetleri sunmak için faaliyet gösteren bir şirkettir.  Involit tarafından Müşteriye hizmet vermek için Danışmanlık Hizmet Teklifi (“Teklif”) sunulmuştur. Nihai teklifin Müşteri tarafından kabul edilmesi üzerine taraflar arasında bu Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi kurulmuştur. 

  • Bu sözleşmede atıf yapılan Teklif ile bu sözleşme şart ve koşulları bir bütün olup, birbirinin ayrılmaz parçasıdır. 

  • Sözleşmenin tarafları olan Involit ve Müşteriye ilişkin bilgiler teklifte yer almaktadır. Taraflar bu Danışmanlık Hizmet Sözleşmesinin ("Sözleşme") şartları ve koşulları üzerinde anlaşmaya varmışlarıdır.

 2. ​ BEYAN ve GARANTİLER

  • Taraflar bu sözleşmenin kurulması ve ifası bakımından aşağıdaki hususları beyan ve garanti ederler. 

  • Taraflar, faaliyet gösterdikleri ülkenin kanunlarına uygun olarak usulüne uygun şekilde kurulmuş olup, bu sözleşmeye konu ticari faaliyeti sürdürmeye ehil ve yetkilidirler. 

  • Taraflar bu sözleşme kapsamındaki taahhütlerini yerine getirebilecek yeterlilik ve kapasiteye sahiptir.

  • Taraflar hizmetin ifası için ilgili yasal düzenlemeler uyarınca gerekli izin, ruhsat ve yetki belgesine sahiptir.

  • Taraflar bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken dürüst ticaret ilkelerine uygun hareket ederler.

 3. TANIMLAR

  • Bu Sözleşmede geçen aşağıdaki terimler karşılarındaki anlamları içerir.

  • "Involit (Danışman)"; Teklifte tanımlanan ve Sözleşmede yer yer Involit olarak da belirtilmiş olan kişiyi ifade eder.

  • "Müşteri"; Teklifte tanımlanan kişiyi ifade eder.

  • "Hizmet veya Danışmanlık Hizmeti"; Teklifte kapsamı belirtilen Atlassian ürünlerinin ve Atlassian ile entegre çalışabilecek eklentilerin kurulum, konfigürasyon, özelleştirme, eklenti geliştirme, bakım ve danışmanlık hizmetlerini ifade eder.

  • "Bedel" Teklifte tanımlanan hizmet bedeli (fiyatı) ifade eder.

  • "Ödeme Şartları" Teklifte tanımlanan ödeme koşullarını ifade eder.

 4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, SONA ERMESİ ve SONA ERMENİN SONUÇLARI

  • Bu Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. Taraflardan biri, Sözleşme süresinin sona ermesinden en geç 30 (otuz) gün öncesine kadar, Sözleşme’nin yenilenmeyeceğini yazılı olarak karşı tarafa bildirmediği takdirde, Sözleşme aynı koşullarla kendiliğinden 1 (bir) yıl süre ile uzar. Bu hüküm sonraki yıllar için de geçerlidir. 

  • Sözleşme aşağıdaki hallerde sona erer.

   • Süresinin sona ermesinden 1 ay önce sözleşmenin sona erdirildiğine dair taraflarca fesih ihbarında bulunması halinde sözleşme süresi sonunda kendiliğinden sona erer.

   • Taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi süresinden önce sona erdirebilir.

   • Müşteri, herhangi bir neden göstermeksizin, bu sözleşmeyi 30 (otuz) gün önceden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

   • Tarafların sözleşmeden doğan yükümlülükleri yeri getirmemesi ve yapılan ihtar üzerine yükümlülüklerini yerine getirmede direnmesi veya mücbir sebep halinin 30 günden fazla sürmesi halinde, diğer taraf yazılı ihbarda bulunmak suretiyle sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

  • Sözleşmenin sona ermesinin aşağıdaki sonuçları olur;

   • Sözleşmenin sona ermesi halinde tarafların yükümlülükleri sona erer. Sözleşmeden soğan yükümlülüklerin yeri getirilmemesi nedeniyle sözleşmenin sona ermesi halinde diğer tarafın talep hakları saklıdır. 

   • Müşteri tarafından Involit’e ödenen peşin ödenen hizmet bedeli olması halinde henüz hizmetin ifa edilmeyen kısmına ilişkin ödemler Müşteri’ye iade edilir.

   • Müşteri’ye verilen hizmetin aksamadan devam etmesi için yeri bir tedarikçi ile anlaşılması halinde gerekli bilgi ve belgenin teslim edilmesi konusunda taraflar işbirliği gösterir.

   • Involit, Müşterinin kendisine ve müşterilerine ait verilerinin uygun bir şekilde Müşteriye geri teslim edilmesini veya imha edilmesini sağlar.

 5. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  • Involit Müşteri’ye Teklifte kapsamı belirtilen Atlassian ürünlerinin ve Atlassian ile entegre çalışabilecek eklentilerin kurulum, konfigürasyon, özelleştirme, eklenti geliştirme, bakım ve danışmanlık destek hizmeti verir. 

  • Müşteri de Involit’e hizmet görülmesi şartlarını oluşturur ve yapılan hizmetin bedelini öder.

 6. HİZMETİN VERİLMESİ (SEVİYE) ŞARTLARI 

  • Çalışma Şekli: Involit Müşteriye hizmeti sürekli olarak danışmanlık hizmeti şeklinde veya proje bazında bir işin görülmesi şeklinde verebilir. Bu sözleşme iki çalışma şeklini kapsayacak şekilde düzenlenmiş olup, sözleşmenin hükümleri niteliğine uygun düştüğü ölçüde ilgili çalışma şekline uygulanır.

  • Hizmeti İfa Yardımcıları: Danışmanlık hizmetleri Involit tarafından istihdam edilen personel ve/veya dış kaynak olarak hizmet alınan uzmanlar aracılığıyla gerçekleştirir (tamamı “Danışmanlar” olarak anılacaktır). Danışmanların yeterli bilgi ve deneyime sahip olduğundan emin olunur ve danışmanlık hizmetinin profesyonellik ilkesine uygun olarak verilmesi sağlanır. Hizmetin usulüne uygun ve kaliteli bir şekilde ifa etmeye yeterli ehliyeti, tecrübeyi ve vasıfları haiz personele görev verilir.  Müşteri de danışmanlık hizmetini almak üzere görevlendireceği personelin yetkin ve sorumlu oldukları iş süreçlerini bilen kişilerden seçerek, proje ekip üyeliğine atamalarını yapar.

  • Hizmetin İfa Yeri: Involit danışmanları çalışmalarını Involit ofislerinden yapabilir. Eğer Müşteri çalışmaların kendi ofis/lerinde yapılmamasını isterse, uygun ofis alanı ve kaynakları sağlar. Müşterinin tesislerine girecek olan Involit danışmanlarının isimlerini Müşteri’ye bildirilir. Danışmanların Müşterinin talep edebileceği makul güvenlik hükümlerine, sağlık ve güvenlik gerekliliklerine veya kontrollerine uyması sağlanır. Müşteri tarafından gerekli görülmesi halinde uzaktan erişim, telefon ya da e-posta yöntemlerinden biri veya birkaçını beraber kullanarak danışmanlık hizmetini yerine getirebilir. Proje boyunca gerçekleştirilecek olan çalışmaların yerinde ya da uzaktan sürdürülmesi Müşteri onayıyla Involit tarafından belirlenir.

  • Çalışma Programı ve Saatleri: Proje programı ve iş planı dahilinde çalışılacağı durumlarda danışmanlık hizmetinin verilmesine yönelik yetki, bildirim, süreç tasarım ve şartları proje takvimini önceden Müşteri tarafından Involit’a bildirilir. Kural olarak günlük mesai saatleri (09:00 - 18:00) içinde çalışma yapılır. Karşılıklı anlaşma sağlanmadığı sürece resmi tatillerde çalışma yapılmaz. İhtiyaç duyulursa mesai saatleri dışında çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulursa Involit danışmanların Müşteri ofislerine giriş/çıkışlarına olanak sağlayacak düzenlemeler yerine getirilir. 

  • Ortam, Donanım ve Yazılım Sağlanması: Müşteri, bu Sözleşme kapsamında Involit'ın hizmet verebilmesi için çalışma ortamı yanında gerekli donanım ve yazılımı da sağlamakla yükümlüdür. Gerekli her türlü donanım ve ek yazılım lisansı Müşteri tarafından temin edilir. Müşteri, müşteriye hizmetlerin sağlanması için gerekli yazılımların Müşteri adına kurulması veya yükseltilmesi için gerekli 'Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini' kabul etmesi konusunda Involit'e yetki verir. Involit, Müşterinin şartları incelemesini ve onaylaması amacıyla 'Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini” kabul etmeden önce Müşteriyi bilgilendirir. 

  • Erişim Yetkisi: Proje programı ve/veya iş planı çerçevesinde belirlenen zamanlarda görevlerin tamamlanabilmesi için Involit danışmanları tarafından gerekli görüldüğü şekilde Müşteri ofislerine, sistemlerine ve bilgilerine tam ve zamanında erişimin sağlanması gerekir. Involit danışmanlarının sistemlere erişimi için gerekli erişim düzenlemeleri Müşteri tarafından yapılır. Müşteri uygulama sistemlerine uzaktan erişim için gerekli bağlantı altyapısı ve VPN olanaklarını sağlar. Involit’ın tüm veri kaynaklarına yeterli network hızında erişimi olur. Gizlilik nedeniyle erişim verilmeyen durumlarda Involit’ın ihtiyaç duyacağı bilgi Müşteri tarafından sağlanır. Müşteri’nin, sistemlerinin herhangi bir bölümünde hizmetlerin verilmesini etkileyebilecek herhangi bir değişiklik yapması halinde, Müşterinin bu değişiklikleri önceden Involit’e bildirmesi gerekir.

  • Entegrasyon Yapılacak Uygulamalar: Entegrasyon yapılacak uygulamaların önceden belirtilen kapsamda olacağı varsayılıp, entegrasyon uygulamaları konusunda her türlü bilgi, know-how desteği Müşteri tarafından Involit’e sağlanır. Entragrasyon kapsamındaki uygulamaların Web Servis ve API desteği olması gerekir. Involit, Atlassian ürünleri ve Atlassian ürünleri ile entegre ürünler (add-on) üzerinde meydana gelen yeni gelişmeleri takip eder ve Müşteri’yi bu doğrultuda bilgilendirilir.

  • Talepler: Involit, yükümlülüklerini Sözleşmeye uygun olarak yerine getirebilmesi için gerekli bazı eylemleri gerçekleştirmesini veya bazı eylemlerden kaçınmasını Müşteriden isteyebilir. Involit’in Müşteriye bildirdiği bu istemler "Talepler" olarak anılacaktır. Involit, hizmeti yerine getirmesi için gerekli Talepleri liste halinde sunabilirr. Çalışma sırasında ortaya çıkması halinde ilave Talepleri de Müşteriye bildirir. Müşterinin Involit tarafından iletilen bu tür bir talebe, talep tarihinden itibaren beş (3) iş günü içinde cevap vermemesi veya talep edilen bilgi veya izni vermemesi veya gerekli herhangi bir işlemi yapmaması durumunda veya Müşterinin herhangi bir nedenle (doğrudan Involit tarafından yerine getirilen bir eylem veya eylemsizlikten kaynaklanan herhangi bir neden dışında) herhangi bir Talebi karşılayamaması durumunda, Müşteri, Involit tarafından hizmetlerin zamanında sağlanmasının olumsuz etkilenebileceğini kabul eder. Involit, doğrudan veya dolaylı olarak bu tür durumlardan kaynaklanan herhangi bir olumsuz etki veya sonuçtan sorumlu olmaz. Müşterinin Taleplere zamanında cevap verememesi veya bundan kaynaklanan gecikmelerin neden olduğu ek çaba ayrıca ücretlendirilir. 

  • Güvenlik: İnvolit, iç veya dış sebeplerden kaynaklanan herhangi bir güvenlik ihlali, veri sızıntısı /veya dolandırıcılık olayının gerçekleşmesi halinde durumu derhal ve en geç 24 saat içinde Müşteriyi bildirir ve gerekli güvenlik önlemlerini alır. Müşteri güvenliğinin arttırılması amacıyla tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere erişim sınırı koyabilir veya farklı güvenlik sınırlamaları uygulayabilir. 

  • Garanti: Involit Müşteri'nin Hizmetleri kullanımının kesintisiz veya hatasız olacağını veya tüm kusurları düzeltebileceğini garanti veya taahhüt etmez.

 7. HİZMETİN KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR

  • Aşağıda belirtilen çalışmalara yönelik Müşteri talepleri kapsam dışı olarak değerlendirilir.

  • Kapsam içinde olduğu açık ve net bir şekilde ortaya konulmayan tüm hizmetler.

  • Ürünün altyapısında (veritabanı, işletim sistemi vb.) Involit sorumlu ekibinin bilgisi dışında yapılacak değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan problemler.

  • Kapsam dahilindeki hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli her türlü donanım.

  • İletişim altyapısı, sistem ve uygulama yazılımlarının sağlanması.

  • Teklif içeriğinde yer almayan doküman ve çıktı gereksinimleri. 

  • Teklif kapsamı içinde yer almayan teknik eğitimler.

  • Atlassian ürünlerinin standart fonksiyonlarında performans sorunu olması halinde bu sorunun çözümü işin doğası gereği Atlassian Global Support sorumluluğundadır. 

  • Teklif içeriğinde yer almayan doküman ve çıktı gereksinimleri hizmet süresi boyunca Involit tarafından yapılacak geliştirmeler için her teslimat canlı kullanıma alındıktan sonra sadece ilgili teslimat kapsamı için 1 hafta boyunca canlı izleme kapsamında destek sağlanır. Bu süre sonrasında oluşabilecek sorunlara destek verilmesi için ayrı bir Bakım ve Destek Sözleşmesi kurulmalıdır. Müşteri tarafından talep edilmesi durumunda, Bakım ve Destek Sözleşmesi ek bir teklif kapsamında değerlendilir.

  • Atlassian ürünleri ve Atlassian ürünleri ile entegre ürünler (add-on) kapsamında admin, son kullanıcı eğitimleri verilmektedir. Eğitimler, lokasyonda veya uzaktan (remote) verilebilir. Eğitimlerin içeriği, kapsamı ve süresi talep edilen eğitime ve ürününe göre değişmektedir. Eğitimlerin dili, talep doğrultusunda Türkçe veya İngilizce olabilir. Admin eğitimleri en fazla 5 kişilik ekiplere verilmektedir. Eğitimler, alanında uzman en az iki Atlassian sertifikasına sahip (Atlassian Certified Individuals) eğitmenler tarafından verilmektedir. Eğitim ücretleri, eğitimin çeşidine ve süresine göre değişmekte olup, danışmanlık hizmeti ücretinden farklıdır.

 8. HİZMET ÜCRETİ ve ÖDEME ŞARTLARI

  • Müşteri tarafından Involit’e ödenecek Danışmanlık Hizmet Bedeli yukarıda Teklifte belirtilmiştir. 

  • 1 (bir) adam/gün, 8 (sekiz) adam/saattir. Hafta içi mesai saatleri dışındaki çalışmalar, Danışmanlık Hizmet bedelinin 1,5 katı olarak; hafta sonu ve resmi tatillerdeki çalışmalar, Danışmanlık Hizmet bedelinin 2 katı olarak hesaplanır.

  • Müşteri tarafından Sözleşme dönemi içerisinde yazılı olarak talep edilecek danışmanlık hizmetlerinin Müşterinin uygun bulacağı şekilde tamamlanmasını müteakip sağlanan hizmet süresi üzerinden buradaki adam/gün bedeli üzerinden yapılacak hesaplamaya göre Müşteri’ye aylık olarak her ayın sonunda fatura edilir. 

  • Ödemeler, Müşteriye bu faturanın tebliğ edilmesini takip eden 14 (ondört) takvim günü sonra Involit’in Teklifte belirtilen banka hesabına yapılır.

 9. DIŞ KAYNAK SAĞLANMASI

  • Involit’in işi kendi danışmanları dışında konusunda uzman üçüncü bir kişi/lere (“Dış Hizmet Sağlayıcı”) yaptırması gerekiyorsa, bunu yapmak için önce Müşteri izni alınır. 

  • Involit, hizmetlerin sunulmasından sorumlu olmaya devam eder ve bu sözleşmedeki kendi yükümlülüklerinin, dış hizmet sağlayıcı ile yapılacak olan sözleşmelerde de bağlayıcı maddeler olarak yer almasını sağlanır. 

  • Dış hizmet sağlanmasına ilişkin yapılacak sözleşmede şu hükümlere yer verilir.

   • Müşterinin tabi olduğu mevzuat hükümlerinin alınan hizmet çerçevesinde dış hizmet sağlayıcılar için de uygulanmasını sağlayacak hükümler.

   • Müşteri’nin güvenlik politikası dâhilinde hassasiyet arz eden konulara ilişkin gereklilikler ve gerek hizmet sırasında gerek hizmetin sonlanması halinde dış hizmet sağlayıcının Müşteri ve müşterileri hakkında öğrendiği bilgiler hususunda gizliliğe riayet etmesini sağlayacak hükümler.

   • Dış hizmet sağlayıcı bünyesinde gerçekleşen güvenlik ihlali veya veri sızıntısı gibi olayların derhal Müşteriye bildirilmesini sağlayacak hükümler.

   • Dış hizmet alımının, planlananın dışında sonlanmasından veya kesintiye uğramasından kaynaklanacak risklerin yönetilmesine ilişkin hükümler. 

   • Dış hizmet sağlayıcıların, gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin olarak düzenleyici otorite tarafından talep edilen her tür bilgi ve belgeyi zamanında ve doğru olarak vermekle ve bunlara ilişkin her türlü elektronik, manyetik ve benzeri ortamlardaki kayıtları ve bu kayıtlara erişim ve kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli sistem ve şifreleri incelemeye hazır bulundurmakla ve işletmekle yükümlü olduğuna ilişkin hükümler.

   • Müşteri ile bağımsız denetçisinin, dış hizmet alınan konuyla ilgili olarak dış hizmet sağlayıcıdan her türlü bilgi ve belgeyi talep etme yetkisinin bulunduğuna ilişkin hükümler.

   • Müşterinin iş sürekliğinin sekteye uğramasını engellemek üzere dış hizmet sağlayıcının alması gereken önlemlere ilişkin hükümler.

 10. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI ve ACİL EYLEM PLANI 

  • Involit, faaliyet gösteren hizmetin herhangi bir surette kesintiye uğraması veya aksaması durumunda işin devamlılığını sağlayacak iş sürekliliği önlemleri içeren Acil Eylem Planı (AEP) oluşturur ve bu planı belirlenen hizmet seviyelerine uygun olarak uygular. 

  • Involit, hizmetin sözleşmede belirtilen haller dışında sona ermesi durumunda ortaya çıkacak risklerin yönetilmesine ilişkin risk yönetimi planını hazırlar ve talep etmesi halinde Müşteriye sunar.

 11.   FİKRİ HAKLAR

  • Sözleşmeden önce veya danışmanlık hizmetlerin sağlanması sırasında Involit tarafından oluşturulan veya sağlanan herhangi bir kılavuz, şartname, talimat, araç seti, plan, veri, çizim, veritabanı, patent, desen, model, tasarım, dokümantasyon veya diğer çalışmalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sözleşme kapsamında teslim edilen ve fikri mülkiyet konu olabilen herhangi bir şey “Çıktı” anlamına gelir. Hizmetlerin bir sonucu olarak Involit tarafından Müşteri için özel olarak geliştirilen makine tarafından okunabilir nesne kodu biçimindeki yazılım veya Müşteri için Involit tarafından geliştirilen ve danışmanlık hizmetleri sunmak için özel olarak tasarlanan herhangi bir komut dosyası veya diğer kod da çıktı niteliğindedir.

  • Çıktılar üzerindeki manevi ve mali fikri mülkiyet hakları, taraflar yazılı olarak aksini kararlaştırmadıkça, Involit’e aittir. Involit, Müşteriye, garanti veya teknik destek içermeyen, ücretsiz ve münhasır olmayan, dünya çapında, sadece Müşterinin Çıktıları veya Hizmetleri kendi iç amaçları için makul bir şekilde kullanmasını sağlamak için gerekli olduğu ölçüde sınırlı bir lisans verir.

  • Müşteri çıktıları kopyalama, tercüme etme, çoğaltma, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, parçalara ayırma, türev çalışmalar oluşturma, satma, kiralama, kiraya verme, devretme, temlik etme, alt lisans verme, Teslim Edilecek Ürünlerin Fikri Mülkiyet Haklarının tamamında veya bir kısmında veya bunlarla ilgili olarak herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunma hakkına sahip değildir.

  • Müşteri, Involit’e Müşteriyi Web Sitesinde veya diğer tanıtım materyallerinde müşteri olarak gösterme hakkını verir. Müşteri, Involit’in web Sitesinde veya bu tür tanıtım materyallerinde yer almamayı tercih ederse, herhangi bir zamanda, adının bu tür tanıtım materyallerinden kaldırılması için Involit’e bildirim yapar.

 12.   GİZLİLİK

  • Müşteri tarafından Involit'e yazılı veya sözlü olarak yahut elektronik ortamda teslim edilen her türlü bilgiler, Involit'ın hizmet esnasında edindiği bilgiler ile Müşteri tarafından geliştirilmiş herhangi bir bilgi, bilgi birikimi (know-how), metod, yöntem, teknik, gelişme veya endüstri alanında henüz duyulmamış, bilinmeyen bir fikir, uygulama, yöntem, buluş, tasarım, model, eser, süreç ve benzerleri "Gizli Bilgi" olarak kabul edilir.

  • Involit, hiçbir Gizli Bilgi'yi kanunen bilgi ve belge talep etmeye yetkili resmi merciler haricinde üçüncü şahıslara karşı beyan etmeyeceğini, gizliliği korumak için gerekli her türlü önlemi alacağını kabul ve beyan eder. Involit'ın bu madde kapsamındaki yükümlülükleri görevlendirdiği danışmanların sır saklama yükümlülüğünü de içermektedir. 

  • Involit, Müşteri'nin gereken durumlarda resmi veya özel kişi ve kuruluşlara Involit'e ait bilgi ve belgeleri vermeye yetkili olduğunu kabul eder.

  • Involit, Gizli Bilgi'nin, kendi çalışanları ya da temsilcileri tarafından, bu Sözleşme'nin hükümlerini ihlal edecek biçimde ifşa edilmesini ya da dağıtılmasını önleyecek her türlü önlemi kendi bünyesinde alır. Involit veya çalışanları, bir bilginin gizli olup olmadığı hususunda tereddüte düşerlerse, Müşteri aksini belirtilmedikçe o bilginin gizli olduğunu varsayıp o şekilde hareket ederler.

 13. MÜCBİR SEBEPLER

  • Mücbir sebep, taraflardan kontrolünde olmayan tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar gibi sebeplerden kaynaklanan ve doğrudan doğruya sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız hale getiren ve/veya tarafların bu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen sebeplerdir.

  • Mücbir sebeplerin devamı süresince, bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edemeyen veya ifada geciken taraf bundan dolayı sorumlu değildir. Mücbir sebep süresince tarafların bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. Mücbir sebep nedeniyle askıya alınan süre, Mücbir sebep halinin ortadan kalkmasından itibaren Sözleşme süresine eklenir. 

  • Mücbir sebep nedeniyle sözleşmesel yükümlülükleri yerine getiremeyen taraf, diğer tarafa derhal bu durumu, etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirir ve bir an önce mücbir sebebin olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini   eskisi   gibi   ifa   etmek   ve   taahhütlerine   uymak için gerekeni yapar. 

 14. İŞBİRLİĞİ 

  • Müşteri, ofis olanaklarının, yazılım ve donanımın zamanında tedarik edilmesi, uygun konfigürasyona sahip bilgisayar ürünlerinin kullanılması, gerekli erişim hakkının verilmesi gibi danışmanlık hizmetinin en iyi şekilde verilmesi konusunda işbirliği gösterir. 

  • Tarafların danışmanları, temsilcileri ve diğer çalışanlarının birbirine eksiksiz ve doğru bilgi vermesi ve destek vermesi için gerekli bilgilendirmeler yapılır. 

  • Involit, Müşterinin bağımsız denetime tabi olması halinde bu denetimler kapsamında denetleyenler tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri güvenliğini sağlayarak doğru, tam ve zamanında Müşteri ya da denetleyenle izin verilen bilgileri paylaşır ve denetimleri aksatacak bir davranışta bulunmaz.

 15. SÖZLEŞMEYE AYKILIĞIN SONUÇLARI

  • Taraflar, hizmetlerin gerçekleştirilmesi sırasında gerekli dikkat ve özeni gösterecek olup hizmetlerin verilmesi sırasında personelinin dikkatsizlik, tedbirsizlik, hata, kusur ve/veya kasıtları sebebiyle, karşı taraf nezdinde doğabilecek her türlü maddi ve manevi zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlüdür. Tazminat tutarı o ana kadar verilen hizmet bedelinin yarısını aşamaz.  

 16. DİĞER HÜKÜMLER

  • Yorum Yasağı: Bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm, Taraflar arasında bir şirket, ortaklık, ortak girişim veya başka bir ilişki yarattığı şeklinde yorumlanamaz ve Taraflardan hiçbiri herhangi bir üçüncü şahsı bu şekilde temsil edemez veya böyle bir iddiada bulunamaz. Involit, Müşterinin temsilcisi değildir ve herhangi bir yükümlülük altına girme, sözleşmeye dayalı taahhütlerde bulunma veya herhangi bir konuda Müşteriyi başka bir şekilde bağlama veya taahhütte bulunma yetkisine sahip değildir.

  • Devir ve Temlik: Müşteri, dilediği zaman tek taraflı bildirimi ile bu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, Müşterinin doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlere ya da Müşterinin hakim ortağının doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettiği grup şirketlerine yahut üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir. Involit, Müşterinin önceden yazılı iznini almaksızın bu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını herhangi bir üçüncü kişiye devir ve temlik edemez.

  • Bildirimler: Türk Ticaret Kanunu m.18/f. 3’e göre diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. Bu durumlar dışındaki bildirimler taraflara arasında teklifte belirtilen adres ve e-posta adreslerine bildirim gönderilerek yapılabilir. Danışmanların ve Müşterilerin çalışanların kendi iş veya kişisel eposta adreslerine de hizmetin görülmesi amacıyla bildirimler yapılabilir.

  • Değişiklik: Sözleşme, tarafların Sözleşme'nin konusu ile ilgili olarak akdettikleri tek ve nihai sözleşmedir ve daha önce varılan bütün yazılı ve sözlü mutabakatların yerine geçer. Sözleşmede yapılacak herhangi bir değişiklik, yazılı şekle tabidir.

  • Bütünlük: Sözleşme hükümleri bölünebilir nitelikte olup hükümlerinden birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair şekilde ortadan kalkması durumunda, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmez. 

  • Delil Anlaşması: Bu sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklarda, tarafların karşılıklı defter, kayıt ve belgeleri, bilgisayar kayıtları Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi uyarınca delil olarak kabul edilir.

  • Uygulanacak Hukuk: Bu sözleşme şekil ve esas yönünden Türk hukukuna tabidir.

  • Yetkili Yargı Yeri: Bu sözleşmeden doğacak ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

  • Vergi ve Harçlar: Bu sözleşmeden doğan damga vergisi ve/veya geçerli her türlü resim ve/veya harçlar Müşteri tarafından ödenir.  

  • Sözleşme Nüshaları: Bu Sözleşme birden fazla nüsha halinde imzalanabilir ve bunların hepsi birlikte ele alındığında tek ve aynı sözleşmeyi teşkil eder. Bu Sözleşmenin e-posta, pdf veya başka herhangi bir elektronik yolla iletilen imzaları, orijinal imzalarla aynı ölçüde geçerli ve bağlayıcı kabul edilir.

  • Yürürlük: Bu Sözleşme şart ve koşulları Teklif ile birlikte gönderildiğinden, teklifin gönderilmesinden itibaren 8 gün içinde itiraz edilmemesi halinde yürürlüğe girer.  

bottom of page